Tủ lạnh và đông công nghiệp 772L KIS-XD45HRF Trắng ( 2 cửa đông 386 lít và 2 cửa lạnh 386 lít ) (1606986804) > Bếp Số 1

Tủ lạnh và đông công nghiệp 772L KIS-XD45HRF Trắng ( 2 cửa đông 386 lít và 2 cửa lạnh 386 lít ) Tủ lạnh và đông công nghiệp 772L KIS-XD45HRF Trắng ( 2 cửa đông 386 lít và 2 cửa lạnh 386 lít ) Tủ lạnh và đông công nghiệp 772L KIS-XD45HRF Trắng ( 2 cửa đông 386 lít và 2 cửa lạnh 386 lít ) Tủ lạnh và đông công nghiệp 772L KIS-XD45HRF Trắng ( 2 cửa đông 386 lít và 2 cửa lạnh 386 lít )